STAŻ UCZNIOWSKI

Opublikowano: 2024-04-17 17:51

„Akcja-kwalifikacja 2.0 – projekty na rzecz szkół zawodowych Miasta Bydgoszczy” realizowany jest w ramach Funduszy Europejskich Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działanie FEKP.08.15.

 

Celem projektu realizowanego w okresie 03.01.2024-31.10.2025r. jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i ich dostosowanie do wymogów rynku pracy poprzez realizację wysokiej jakości staży i praktyk w przedsiębiorstwach.

 

Zasady rekrutacyjne dotyczące projektu zawarte są w REGULAMINIE NABORU UCZESTNIKÓW PROJEKTU „Akcja-kwalifikacja 2.0 – projekty na rzecz szkół zawodowych na terenie Miasta Bydgoszczy” STAŻE UCZNIOWSKIE w Zespole Szkół Budowlanych.

                                                       

1. Uczniowie/ uczennice zainteresowani/ -e udziałem w projekcie muszą zapoznać się z Regulaminem.

2. Wszystkie niezbędne informacje dostępne są na stronie internetowej szkoły www.zsb.bydgoszcz.pl.

3. Proces rekrutacyjny na staż uczniowski realizowany w 2024 roku rozpoczyna się
z dniem 16.04.2024 r. pobraniem Formularzy zgłoszeniowych dla ucznia, dostępnych na stronie internetowej ZSB. PROJEKTY UE>AKCJA-KWALIFIKACJA 2.0>STAŻ UCZNIOWSKI lub w gabinecie Szkolnego Koordynatora projektu/Koordynatora stażu (16W).

4. Do 24. 04. 2024 r. uczniowie/ uczennice składają wypełnione formularze do Szkolnego Koordynatora projektu/Koordynatora stażu – gabinet 16W. Formularze w formie papierowej, wyłącznie w wydruku dwustronnym formatu A 4.

5. Do 30. 04. 2024 r. Komisja rekrutacyjna ogłosi wyniki rekrutacji.

6. Wyniki zostaną podane do wiadomości Kandydatów na tablicy ogłoszeniowej na parterze.

7. Uczniowie/ uczennice zakwalifikowani/ -e do udziału w projekcie oraz z listy rezerwowej mają obowiązek dostarczyć do koordynatora projektu/stażu do 20. 05. 2024 r. Deklarację uczestnictwa w projekcie „Akcja-kwalifikacja 2.0”’ oraz Oświadczenie uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych (dokumenty do samodzielnego pobrania i dwustronnego wydrukowania ze strony internetowej ZSB lub w gabinecie Szkolnego Koordynatora projektu/Koordynatora stażu (16W)).

8. Uczniowie/ uczennice, którzy/ -re nie dostarczą dokumentów w wyznaczonym terminie nie będą brali/ -ły udziału w procesie rekrutacyjnym.

9. Wszelkich informacji oraz pomocy w uzupełnianiu dokumentów udziela Koordynator stażu p. Damian Kin – (gabinet 16W – warsztaty).

PAMIĘTAJ: SZANUJ PRZYRODĘ, DRUKUJ DWUSTRONNIE.