Program dotyczący dofinansowania dla uczniów z niepełnosprawnościami

Opublikowano: 2024-06-21 19:55

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 (Dz. U. z 2023r. poz. 1046) oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr 337/2023 z dnia 22 czerwca 2023r. programem mogą być objęci uczniowie: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1287 oraz z 2022 r. poz. 1116).

 

Wnioski należy składać do Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych lub do pedagoga szkolnego, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 września 2024r.

Druki wniosków można pobrać u pedagoga szkolnego, lub na stronie szkoły.


Pliki do pobrania: