AKCJA-KWALIFIKACJA 4

Opublikowano: 2022-01-08 17:15

Rusza kolejna edycja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.
 

Projekt „Akcja – kwalifikacja 4” realizowany jest w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja,

Działanie 10.1 kształcenie ogólne i zawodowe,
Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT.

 

 

Celem projektu realizowanego w okresie 01.08.2021-30.09.2023r. jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów oraz nauczycieli, poprzez udział w zajęciach dodatkowych, kursach i szkoleniach.

 

Wykaz form wsparcia realizowanych w Zespole Szkół Budowlanych znajduje się w załączniku nr 1 i nr 2 do Regulaminu.

 

Zasady rekrutacyjne dotyczące projektu zawarte są w REGULAMINIE NABORU UCZESTNIKÓW PROJEKTU „Akcja – kwalifikacja 4” w Zespole Szkół Budowlanych.

                                                                  

1. Uczniowie zainteresowani udziałem w projekcie muszą zapoznać się z Regulaminem.

2. Wszystkie niezbędne informacje dostępne są na stronie internetowej szkoły www.zsb.bydgoszcz.pl.                                                                                                               

3. Proces rekrutacyjny na zajęcia dodatkowe realizowane w II semestrze roku 2022/2023 rozpoczyna się z dniem 9. 01. 2023 r. pobraniem Formularzy zgłoszeniowych dla ucznia, dostępnych na stronie internetowej ZSB. KSZTAŁCENIE>PROJEKTY UE>AKCJA-KWALIFIKACJA 4.

4. Do 20. 01. 2023 r. uczniowie składają wypełnione formularze wraz z rekomendacją nauczyciela przedmiotów zawodowych lub wychowawcy do Szkolnego Koordynatora projektu – gabinet 16W (warsztaty). 

5. Uczniowie, którzy nie złożą dokumentów w wyznaczonym terminie nie będą brali udziału w procesie rekrutacyjnym.

6. Do 25. 01. 2023 r. Komisja Rekrutacyjna Projektu ogłosi wyniki rekrutacji.

7. Wyniki zostaną podane do wiadomości Kandydatów na tablicy ogłoszeniowej na parterze.

8. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie mają obowiązek dostarczyć do Szkolnego koordynatora projektu do dnia rozpoczęcia zajęć, Deklarację uczestnictwa w projekcie „Akcja – kwalifikacja 4” oraz oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.

9. Wszelkich informacji oraz pomocy w uzupełnianiu dokumentów udziela Szkolny Koordynator projektu p. Wojciech Mrozik-Gliszczyński – kierownik szkolenia praktycznego (gabinet 16W – warsztaty).

 

 

DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE

W ramach projektu Akcja-kwalifikacja 4, dostępne są konsultacje z doradcą zawodowym.

Zainteresowani uczniowie mogą zgłaszać się do Doradcy edukacyjno-zawodowego (p. Anetta Kokoszewska), do gabinetu 218 w godzinach funkcjonowania Punktu Informacji i Kariery (PIK).

Osoby korzystające z PIK, w dniu konsultacji muszą złożyć Deklarację uczestnictwa w projekcie „Akcja – kwalifikacja 4” oraz Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.

 

 

DOKUMENTY DRUKUJEMY TYLKO DWUSTRONNIE i UZUPEŁNIAMY TRWAŁYM KOLOREM NIEBIESKIM LUB CZARNYM. INNE FORMY NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.