Projekt „Dzisiaj staż, jutro praca”

Opublikowano: 2019-04-03 21:07, Numer artykułu: 12399

 

Projekt „Dzisiaj staż, jutro praca”

realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja.

Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe.

Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

 

 

Celem projektu realizowanego w okresie 01.03.2019-30.09.2023r. jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i ich dostosowanie do wymogów rynku pracy poprzez realizację wysokiej jakości staży i praktyk w przedsiębiorstwach.

 

Zasady rekrutacyjne dotyczące projektu zawarte są w REGULAMINIE NABORU UCZESTNIKÓW PROJEKTU „Dzisiaj staż, jutro praca” w Zespole Szkół Budowlanych.

                                                                  

1. Uczniowie zainteresowani udziałem w projekcie muszą zapoznać się z Regulaminem.

2. Wszystkie niezbędne informacje dostępne są na stronie internetowej szkoły www.zsb.bydgoszcz.pl.                                                                                                               

3. Trwa proces rekrutacyjny na staże i praktyki realizowane w 2023 roku, który został przedłużony ze względu na wolne miejsca do udziału w projekcie. Polega on na pobraniu Formularza zgłoszeniowego dla ucznia, dostępnego na stronie internetowej ZSB. KSZTAŁCENIE>PROJEKTY UE>DZISIAJ STAŻ, JUTRO PRACA lub w gabinecie Szkolnego Koordynatora projektu.

4. Do 27. 04. 2023 r. uczniowie składają wypełnione formularze wraz z rekomendacją nauczyciela przedmiotów zawodowych lub wychowawcy do Szkolnego Koordynatora projektu – gabinet 16W (warsztaty). Formularze wyłącznie w formie papierowej, wyłącznie w wydruku dwustronnym formatu A4.

5. Do 9. 05. 2023 r. Komisja Rekrutacyjna Projektu ogłosi wyniki rekrutacji.

6. Wyniki zostaną podane do wiadomości Kandydatów na tablicy ogłoszeniowej na parterze.

7. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie oraz z listy rezerwowej mają obowiązek dostarczyć do koordynatora projektu do 20. 05. 2023 r. Deklarację uczestnictwa w projekcie „Dzisiaj staż, jutro praca” oraz Oświadczenie uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych (dokumenty do samodzielnego pobrania i dwustronnego wydrukowania ze strony internetowej ZSB).

8. Uczniowie, którzy nie dostarczą dokumentów w wyznaczonym terminie nie będą brali udziału w procesie rekrutacyjnym.

9. Wszelkich informacji oraz pomocy w uzupełnianiu dokumentów udziela Szkolny Koordynator projektu p. Wojciech Mrozik-Gliszczyński – kierownik szkolenia praktycznego (gabinet 16W – warsztaty).

PAMIĘTAJ: SZANUJ PRZYRODĘ, DRUKUJ DWUSTRONNIE.