REGULAMIN WARSZTATÓW SZKOLNYCH

Opublikowano: 2023-12-06 18:02

 

REGULAMIN WARSZTATÓW SZKOLNYCH
ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH W BYDGOSZCZY

§1

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148 z późn. zm.).
 2. Ustawa z 14 grudnia 2016. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.60 z późn. zm.).
 3. Statut Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy.

§2

Postanowienia ogólne

1. Warsztaty Szkolne są integralną częścią Szkoły, a ich podstawowym zadaniem jest kształcenie umiejętności  zawodowych.

2. Podstawowe zadania Warsztatów Szkolnych w zakresie nauczania danego zawodu to poszerzenie
i pogłębienie wiadomości nabytych na lekcjach teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz kształtowanie u uczniów następujących umiejętności z zakresu:

1)     wykonywania robót wchodzących w zakres danego zawodu;

2)     stosowania oraz konserwacji narzędzi, sprzętu i maszyn;

3)     efektywnego wykorzystania czasu pracy;

4)     doboru i oszczędnego gospodarowania materiałami;

5)     realizacji procesów technologicznych;

6)     przestrzegania zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, a także przepisów ochrony środowiska i zasad ergonomii;

7)     kształtowanie właściwych postaw w stosunkach między ludźmi.

1. Koszty działalności Warsztatów Szkolnych pokrywane są przez Zespół Szkół Budowlanych.

2. Warsztaty szkolne mogę prowadzić zajęcia w ramach Kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

 

§3

Organizacja Warsztatów Szkolnych

 1. Do organizowania, kierowania i kontrolowania działalności szkoleniowej, wychowawczej i opiekuńczej oraz działalności finansowej Warsztatów Szkolnych Dyrektor Szkoły powołuje Kierownika Warsztatów Szkolnych i Kierownika Szkolenia Praktycznego.
 2. Do kompetencji Kierownika Warsztatów Szkolnych i Kierownika Szklenia Praktycznego
  w szczególności należy:

1)     opracowywanie: planów pracy dydaktyczno-wychowawczej w Warsztatach Szkolnych, planów produkcyjnych, planów przejść uczniów przez poszczególne działy;

2)     dokonywanie przydziału godzin dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu;

3)     reprezentowanie Warsztatów Szkolnych na forum Rady Pedagogicznej i poza szkołą;

4)     prowadzenie dokumentacji pedagogicznej Warsztatów Szkolnych i zajęć pozalekcyjnych;

5)     organizacja bezpiecznych warunków pracy dla zatrudnionych nauczycieli praktycznej nauki zawodu oraz pracy i nauki uczniów w czasie zajęć praktycznych;

6)     zapewnienie należytego stanu higieniczno-sanitarnego i warunków bhp w miejscach realizacji zajęć;

7)     koordynowanie działań, przygotowywanie dokumentacji i współpraca z OKE w zakresie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;

8)     utrzymywanie stałych kontaktów z zakładami pracy i przedsiębiorstwami, przygotowanie warunków do zawierania umów z przedsiębiorstwami w zakresie realizacji nauki zawodu;

 

9)   organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli praktycznej nauki zawodu;

10)    organizowanie narad produkcyjno-szkoleniowych minimum dwa razy w roku;

11)    organizowanie przeglądów technicznych i nadzorowanie prac konserwatorsko-remontowych w budynkach warsztatowych;

12)    kontrolowanie działalności magazynowej;

13)    odpowiadanie za majątek trwały i nietrwały Warsztatów Szkolnych;

14)    modernizowanie bazy Warsztatów Szkolnych;

15)    wnioskowanie o nagrody dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu;

16)    zatwierdzanie do wypłaty kwot należnych nauczycielom z tytułu pracy w godzinach ponadwymiarowych;

17)    przydzielanie zadań i kontrolowanie pracy nauczycieli praktycznej nauki zawodu i pracowników Warsztatów Szkolnych, dla których jest bezpośrednim przełożonym;

18)    wnioskowanie w sprawach: zatrudnienia i zwolnienia pracowników Warsztatów Szkolnych;

19)    kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą Warsztatów Szkolnych i sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z rocznym planem edukacyjnym Szkoły;

20)    pośrednie sprawowanie opieki nad uczniami odbywającymi zajęcia praktyczne i zapewnienie im bezpiecznych warunków nauki;

21)    inne czynności zlecone przez Dyrektora Szkoły, związane z aktualną pilną potrzebą szkoły, a nie wynikające z niniejszego zakresu obowiązków.

22)    Powyższe obowiązki Kierownicy dzielą miedzy siebie.

 

§4

Organizacja kształcenia praktycznego

 1. Uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w grupach warsztatowych. przechodząc przez przewidziane w programie nauczania. Podziału klasy na grupy szkoleniowe dokonuje Kierownik Warsztatów Szkolnych uwzględniając treści programowe, ilość uczniów w klasie, ilość stanowisk roboczych i zapewnienie warunków bezpiecznej, higienicznej i efektywnej pracy.
 2. Jeżeli w ciągu roku szkolnego następuje znaczne zmniejszenie ilości uczniów w grupie, Kierownik Warsztatów Szkolnych powinien dokonać nowego podziału na grupy szkoleniowe.
 3. Arkusz organizacyjny Warsztatów Szkolnych na dany rok szkolny, to szczegółowy przydział zadań dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu, a zarazem tygodniowy rozkład zajęć warsztatowych. Arkusz organizacyjny warsztatów opracowuje Kierownik Warsztatów Szkolnych w terminie określonym przez Dyrektora Szkoły.
 4. Arkusz organizacji wymaga akceptacji Dyrektora Szkoły i jest integralną częścią arkusza organizacyjnego szkoły. Zmiany w przydziale zadań (godzin) nauczycieli dokonuje się poprzez aneksy do arkusza organizacyjnego szkoły.
 5. Plan przejść uczniów przez poszczególne działy szkoleniowe opracowuje Kierownik Warsztatów Szkolnych, przed rozpoczęciem zajęć w danym roku szkolnym. Jest on podawany do wiadomości uczniów na tablicy informacyjnej w holu warsztatów szkolnych. Z przyczyn organizacyjnych plan przejść uczniów może ulegać zmianie.
 6. Kierownik Warsztatów Szkolnych, Kierownik Szkolenia Praktycznego i nauczyciele praktycznej nauki zawodu prowadzą dokumentację pedagogiczną określoną w odrębnych przepisach.
 7. Godzina zajęć praktycznych trwa 45 minut w systemie zmianowym:

1)   pierwsza zmiana rozpoczyna zajęcia o godz. 7.15 a kończy się w zależności od długości zajęć.

2)   druga zmiana rozpoczyna się 15 minut po zakończeniu zajęć zmiany pierwszej jednak nie później niż o godz. 12:00, a kończy nie później niż o godzinie 17:45

3)   wymiar przerwy w czasie zajęć wynosi 5 minut na każdą godzinę zajęć praktycznych. Czas przerw kumulowany jest w jedną przerwę o długości wynikającej z ilości godzin zajęć praktycznych dla danej klasy/grupy danego dnia.

4) w szczególnych sytuacjach, nauczyciel ma prawo ogłosić przerwę w czasie innym niż podano powyżej, np. podczas przerw  wynikających z potrzeb technologicznych (schnięcie podkładu, farby, gładzi itp.)

 

§5

Nauczyciele praktycznej nauki zawodu

1. Nauczyciele praktycznej nauki zawodu są członkami Rady Pedagogicznej.

2. Obowiązki nauczyciela praktycznej nauki zawodu określone są w przydzielonym zakresie obowiązków, a w szczególności:

1)  coroczne opracowanie rozkładów materiału nauczania i przedmiotowych zasadach oceniania dla zawodów oraz ich udostępnianie (czytelnia);

2)  przyjścia na Warsztaty Szkolne co najmniej 10 minut przed rozpoczęciem zajęć;

3)  zapoznania się z zarządzeniami i ogłoszeniami znajdującymi się na tablicy ogłoszeń przy biurze Kierownika Warsztatów Szkolnych, a związanymi z działalnością warsztatów;

4)  sprawdzenia stanu przygotowania pracowni, przygotowania pomocy dydaktycznych, narzędzi
i materiałów do ćwiczeń lub produkcji przed rozpoczęciem zajęć;

5)  rozpoczynania i kończenia zajęć w wyznaczonym czasie;

6)  prowadzenia na bieżąco dokumentacji pedagogicznej;

7)  przestrzegania przepisów BHP i ppoż;

8)  dbania o przestrzeganie przez uczniów regulaminów, BHP oraz sprawdzania poprawności i stanu ubioru ucznia i przygotowanie do zajęć;

9)  przygotowania się do każdych zajęć;

10)   przydzielania pracy uczniom oraz udzielania wskazówek i wyjaśnia w ramach instruktażu;

11)   nadzorowania pracy uczniów oraz przestrzegania norm czasu pracy, przepisów bhp i porządku w miejscu pracy;

12)   sprawdzania i oceniania pracy uczniów, uwzględniając czas i jakość wykonania na każdej jednostce ćwiczeniowej;

13)   sprawdzania stanowisk pracy po zakończeniu zajęć i przestrzegania, aby pozostawione były w należytym porządku i czystości;

14)   zamykania pracowni na klucz po zakończeniu zajęć i w czasie przerwy;

15)   pełnienia dyżurów zgodnie z planem dyżurów określonym przez Kierownika Warsztatów Szkolnych.

3. Nauczyciel praktycznej nauki zawodu odpowiedzialny jest za:

1)   inwentarz i porządek w czasie prowadzonych zajęć;

2)   jakość wykonywanej pracy przez uczniów oraz za zniszczenie materiałów i wyrobów wynikające z niewłaściwego dozoru i niedostatecznego instruktażu wyjaśniającego;

3)   wszystkie uszkodzenia maszyn, urządzeń i wyposażenia budynku wynikłe z niedopatrzenia przez nauczyciela;

4)   Utrzymanie czystości i porządku na terenie Warsztatów Szkolnych

5)   realizację  podstawy programowej i planów produkcyjnych ustalonych przez Kierownika Warsztatów Szkolnych.

4. Obowiązki nauczyciela opiekuna klasy na Warsztatach Szkolnych:

1)   kontrola nad prawidłowym przebiegiem zajęć praktycznych podległej grupy uczniów;

2)   pomoc uczniom w adaptacji do zajęć praktycznych;

3)   bieżąca kontrola frekwencji i wyników na zajęciach praktycznych, podejmowanie działań zaradczych i dyscyplinarnych, bezpośrednia współpraca z rodzicami uczniów – oraz informowanie wychowawcy klasy o zaistniałych zdarzeniach.

4)   Systematyczne uzupełnianie dokumentacji w tym e-dziennika;

5. Do nauczyciela pełniącego obowiązki dyżurnego należy:

1)  otwieranie i zamykanie szatni uczniów;

2)  pilnowanie porządku w szatni, umywalni, korytarzu w czasie przerwy;

3)  wyznaczenie i nadzorowanie pracy dyżurujących uczniów;

4)  Pilnowanie porządku w budynku Warsztatów Szkolnych i jego otoczeniu.

6. Nauczyciel praktycznej nauki zawodu nie powinien:

1)     pozostawiać grupy uczniów bez nadzoru, w przypadku konieczności opuszczenia pracowni powierza uczniów opiece innego nauczyciela lub wyprowadza ich na korytarz;

2)     wykonywać żadnych dodatkowych prac bez wiedzy i zgody Kierownika Warsztatów Szkolnych.

 

§6

Uczniowie

1.   Prawa ucznia:

1)   bezpłatne korzystanie w ramach zajęć ze wszystkich materiałów, narzędzi, przyrządów, maszyn i sprzętu ochrony osobistej;

2)   korzystanie z wszelkich porad, wskazówek i pokazów w zakresie procesów szkolenia praktycznego;

3)   pozostałe prawa są takie same w Warsztatach Szkolnych jak w szkole i są zawarte w Statucie Szkoły.

2. Obowiązki ucznia:

1)   stawianie się na zajęcia przed ich rozpoczęciem tak, aby mieć wystarczającą ilość czasu na przebranie się w kompletne ubranie robocze;

2)   pozostawiać własną odzież wyjściową w szatni Warsztatów Szkolnych. Pieniądze, dokumenty, wartościową odzież i inne wartościowe przedmioty uczeń w czasie zajęć praktycznych zabezpiecza osobiście (ma przy sobie lub może oddać na przechowanie nauczycielowi praktycznej nauki zawodu);

3)   posiada kompletne ubranie robocze (buty robocze, kombinezon, nakrycie głowy) oraz ręcznik, w stanie nadającym się do użytku, powinien dbać o ich  czystość. Uczeń może nie być dopuszczony do pracy na zajęciach, jeżeli nie posiada wymaganego ubrania roboczego, co skutkuje nieobecnością nieusprawiedliwianą na zajęciach;

4)   dbać o bezpieczeństwo własne oraz innych osób przebywających w jego otoczeniu oraz przestrzegać obowiązujących przepisów bhp i ppoż.;

5)   pracować sumiennie, efektywnie i bezpiecznie, angażując się w zdobywanie umiejętności praktycznych i zgłębianie wiedzy;

6)   niezwłocznie powiadomić nauczyciela prowadzącego zajęcia, nauczyciela pełniącego dyżur lub Kierownika Warsztatów Szkolnych o zaistniałych wypadkach i o zauważonych na terenie Warsztatów Szkolnych lub ich otoczeniu sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu;

7)   dba o należyty stan pomieszczeń i sprzętu znajdującego się w Warsztatach Szkolnych;

8)   racjonalnie i zgodnie z instrukcjami korzysta z materiałów, narzędzi, urządzeń oraz pomieszczeń,

9)   zgłasza nauczycielowi uszkodzenia i zniszczenia narzędzi, urządzeń i materiału;

10)    po zakończeniu zajęć i przebraniu się niezwłocznie opuści budynek Warsztatów Szkolnych lub zgłosi się do nauczyciela dyżurnego w celu otrzymania pozwolenia na przebywanie w budynku Warsztatów Szkolnych poza harmonogramem zajęć;

11)    wykonuje wyłącznie prace zlecone przez nauczyciela zawodu. Uczniowi nie wolno wykonywać innych prac nieprzydzielonych przez nauczyciela ani używać narzędzi, sprzętu lub maszyn bez pozwolenia nauczyciela;

12)    zgłasza nauczycielowi każdy uraz (skaleczenie, uderzenie, upadek, itp.), nawet najdrobniejszy oraz złe samopoczucie (ból, nudności, zawroty głowy, lęk, itp.);

3. Czystość i porządek na terenie Warsztatów Szkolnych utrzymują wszyscy uczniowie, a szczególnie uczniowie dyżurni .

4. Za straty i szkody spowodowane celowo i rozmyślnie przez ucznia, materialną odpowiedzialność ponosi uczeń lub jego prawni opiekunowie.

5. Zabrania się opuszcza zajęć (bez wiedzy nauczyciela), przydzielonego stanowiska pracy, jak również przechodzenia do innych pracowni;

6. Zabrania się kategorycznie wszystkim uczniom palenia papierosów (także elektronicznych), spożywania alkoholu, zażywania narkotyków i środków psychoaktywnych, a także przybywania pod wpływem działania tychże środków.

7.Zabrania się ingerowania w czujki przeciwpożarowe, w przypadku ich umyślnego uruchomienia koszty związane koniecznością powiadomienia odpowiednich służb ponosi pełnoletni uczeń lub opiekunowie

 

§ 7
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin zostaje przyjęty przez Radę Pedagogiczną w drodze uchwały.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść regulaminu uzgodniono dnia : 31.08.2022r

 


Pliki do pobrania: