Wypożyczenie podręczników w ramach programu BYDGOSKA RODZINA 3+ w Zespole Szkół Budowlanych w Bydgoszczy

Opublikowano: 2024-06-21 19:47

Chcąc skorzystać z możliwości wypożyczenia podręczników z biblioteki szkolnej na rok szkolny 2024/2025 należy złożyć w sekretariacie szkoły lub u pedagoga szkolnego wypełniony wniosek według ustalonego wzoru wraz z wypełnionym komputerowo wykazem potrzebnych podręczników oraz kserokopią ważnej Bydgoskiej Karty Rodzinnej 3+ (oryginał do wglądu).

Termin składania wniosków upływa dnia 6 września 2024. W ramach programu nie jest możliwe wypożyczenie ćwiczeń. Program nie obejmuje uczniów uprawnionych do korzystania z Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym, dawniej „Wyprawka szkolna”.

Regulamin wypożyczenia podręczników w ramach programy BYDGOSKA RODZINA 3+

w Zespole Szkół Budowlanych w Bydgoszczy

1. Bezpłatne podręczniki wypożycza się uczniom w ramach programu BYDGOSKA RODZINA 3+.

2. Podręczniki szkolne wypożycza się uczniowi, którego rodzic/opiekun prawny lub pełnoletni uczeń złoży wniosek do Dyrektora ZSB w Bydgoszczy.

Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko, klasę, tytuły potrzebnych podręczników oraz numer ważnej posiadanej Bydgoskiej Karty Rodzinnej oraz kserokopię tego dokumentu.

3. Wypożyczenie podręczników w ramach programu BYDGOSKA RODZINA 3+ nie obejmuje uczniów korzystających z Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym, dawniej „Wyprawka szkolna” oraz ogólnopolskiej „Karty Dużej Rodziny”.

4. Podręczniki są wypożyczane na okres danego roku szkolnego na podstawie umowy użyczenia podpisanej przez rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia z Dyrektorem szkoły.

5. W przypadku skreślenia ucznia z ewidencji, przeniesienia do innej szkoły lub na skutek innych zdarzeń losowych, podręczniki należy zwrócić do biblioteki szkolnej.

6. Po zakończeniu danego roku szkolnego uczniowie zobowiązani są zwrócić użyczone podręczniki do biblioteki szkolnej.

7. W przypadku uszkodzenia lub zagubienia podręcznika rodzic lub pełnoletni uczeń jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Dyrektora  ZSB i zakupienia na potrzeby biblioteki danego podręcznika.

8. Wypożyczanie podręczników w ramach Bydgoskiej Rodziny 3+ uwzględnia podręczniki bez ćwiczeń i podręczników zawierających elementy ćwiczeń (j. angielski zawodowy).

Wniosek w imieniu niepełnoletniego ucznia składa rodzic/opiekun prawny. Uczeń pełnoletni wnioskuje osobiście.

Uwaga: ten rodzaj pomocy socjalnej dotyczy tylko uczniów zameldowanych, mieszkających w Bydgoszczy.