Wypożyczanie podręczników w ramach programu “Bydgoska Karta Rodzinna 3+“

Opublikowano: 2023-08-07 14:13

Chcąc skorzystać z możliwości wypożyczenia podręczników z biblioteki szkolnej na rok szkolny 2023/2024 należy złożyć w sekretariacie szkoły lub u pedagoga szkolnego wypełniony wniosek według ustalonego wzoru wraz z wypełnionym komputerowo wykazem potrzebnych podręczników oraz kserokopią Bydgoskiej Karty Rodzinnej 3+ (oryginał do wglądu).

Termin składania wniosków upływa dnia 5 września 2023. W ramach programu nie jest możliwe wypożyczenie ćwiczeń. Program nie obejmuje uczniów uprawnionych do skorzystania z rządowego programu "Wyprawka szkolna".

 

Regulamin wypożyczenia podręczników w ramach programu BYDGOSKA RODZINA 3+

w Zespole Szkół Budowlanych w Bydgoszczy

1. Bezpłatne podręczniki wypożycza się uczniom w ramach programu BYDGOSKA RODZINA 3+.

2. Podręczniki szkolne wypożycza się uczniowi, którego rodzic /opiekun prawny lub uczeń pełnoletni złożył wniosek do Dyrektora ZSB w Bydgoszczy.

Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko ucznia, klasę, tytuły potrzebnych podręczników oraz numer posiadanej Bydgoskiej Karty Rodzinnej oraz kserokopię tego dokumentu.

3. Wypożyczenie podręczników w ramach programu BYDGOSKA RODZINA 3+ nie obejmuje uczniów korzystających z programu rządowego „Wyprawka szkolna” oraz ogólnopolskiej „Karty Dużej Rodziny”.

4. Podręczniki są wypożyczane na okres danego roku szkolnego na podstawie umowy użyczenia podpisanej przez rodzica / opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia z Dyrektorem szkoły.

5. W przypadku skreślenia ucznia z ewidencji, przeniesienia do innej szkoły lub na skutek innych zdarzeń losowych, podręczniki należy zwrócić do biblioteki szkolnej.

6. Po zakończeniu danego roku szkolnego uczniowie zobowiązani są zwrócić użyczone podręczniki do biblioteki szkolnej.

7. W przypadku uszkodzenia lub zagubienia podręcznika rodzic lub pełnoletni uczeń jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Dyrektora  ZSB i zakupienia na potrzeby biblioteki danego podręcznika.

 

Wniosek w imieniu niepełnoletniego ucznia składa rodzic / opiekun prawny. Uczeń pełnoletni wnioskuje osobiście.

Uwaga: ten rodzaj pomocy socjalnej dotyczy tylko uczniów zameldowanych / mieszkajacych w Bydgoszczy.


Pliki do pobrania: