Pomoc socjalna dla uczniów

Opublikowano: 2023-08-17 17:33

INFORMACJA O STYPENDIACH SZKOLNYCH

O pomoc socjalną w formie stypendiów szkolnych ubiegać się mogą wszyscy uczniowie w rodzinach, których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia  12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm).

Wnioski należy składać do dnia 15 września w odpowiednim do miejsca zamieszkania urzędzie miasta/gminy, skąd też można pobrać właściwy druk wniosku.

 

Możliwości składania wniosku:

1. Poprzez platformę ePUAP

2. Osobiście w Wydziale Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Wojska Polskiego 65. Nie ma konieczności wcześniejszego umawiania się telefonicznego na wizytę w urzędzie

3. W Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1 – możliwe jest złożenie wniosku w formie papierowej w tradycyjnej skrzynce podawczej (pracownicy nie udzielają żadnych informacji dotyczących świadczeń). 

4. Korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Świadczeń Rodzinnych, ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz 

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://um.bydgoszcz.pl/sprawa/211/stypendium-szkolne/


INFORMACJA O ZASIŁKACH SZKOLNYCH

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym (w szczególności: pożarem lub wypadkiem, kradzieżą, śmiercią rodzica lub prawnego opiekuna, długotrwałą chorobą ucznia lub rodzica / prawnego opiekuna). Zdarzenie losowe należy udokumentować.

Wnioski należy składać w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku, w odpowiednim do miejsca zamieszkania urzędzie miasta / gminy, skąd też można pobrać właściwy druk wniosku.