AKCJA - KWALIFIKACJA 2

Opublikowano: 2018-11-20 01:48

 

Projekt „Akcja – kwalifikacja 2” realizowany jest w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,

Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja,

Działanie 10.1 kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT,

Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT.

 

 

Celem projektu realizowanego w okresie 01.10.2018-30.09.2020r. jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów oraz nauczycieli, poprzez udział w zajęciach dodatkowych, kursach i szkoleniach.

 

Wykaz form wsparcia realizowanych w Zespole Szkół Budowlanych znajduje się w załącznikach nr 1 i 2.

 

Zasady rekrutacyjne dotyczące projektu zawarte są w REGULAMINIE NABORU UCZESTNIKÓW PROJEKTU „Akcja – kwalifikacja 2” w Zespole Szkół Budowlanych.

                                                                  

1. Uczniowie zainteresowani udziałem w projekcie muszą zapoznać się z Regulaminem.

2. Wszystkie niezbędne informacje dostępne są na stronie internetowej szkoły www.zsb.bydgoszcz.pl.                                                                                                               

3. Proces rekrutacyjny na zajęcia dodatkowe realizowane w II semestrze roku 2018/2019 rozpoczyna się z dniem 21.11.2018r. pobraniem Formularzy zgłoszeniowych dla ucznia, dostępnych na stronie internetowej ZSB. KSZTAŁCENIE>PROJEKTY UE>AKCJA-KWALIFIKACJA 2.

4. Do 18.12.2018r. uczniowie składają wypełnione formularze wraz z rekomendacją nauczyciela przedmiotów zawodowych lub wychowawcy do koordynatora projektu – pracownia 15W (warsztaty). 

5. Do 3.01.2019 r. Komisja Rekrutacyjna Projektu ogłosi wyniki rekrutacji.

6. Wyniki zostaną podane do wiadomości Kandydatów na tablicy ogłoszeniowej na parterze.

7. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie oraz z listy rezerwowej mają obowiązek dostarczyć do koordynatora projektu do 11.01.2019 r. Deklaracje uczestnictwa w projekcie „Akcja – kwalifikacja 2” oraz oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych.

8. Uczniowie, którzy nie dostarczą dokumentów w wyznaczonym terminie nie będą brali udziału w procesie rekrutacyjnym.

9. Rekrutacja na zajęcia dodatkowe, kursy i szkolenia realizowane w roku szkolnym 2019/2020, zostanie ogłoszona w późniejszym terminie.

10. Wszelkich informacji oraz pomocy w uzupełnianiu dokumentów udziela koordynator projektu p. Wojciech Mrozik-Gliszczyński – kierownik szkolenia praktycznego (pracownia 15W – warsztaty). 


PAMIĘTAJ: SZANUJ PRZYRODĘ, DRUKUJ DWUSTRONNIE.