Opieka psychologiczno-pedagogiczna obejmuje:

  • działania diagnozujące trudności w nauce i zachowaniu (wczesne rozpoznawanie deficytów rozwojowych uczniów),
  • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli,
  • pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów i ich rodzin (poradnictwo wychowawcze, opieka socjalna),
  • psychoedukacja i psychoprofilaktyka (profilaktyka: uzależnień, zagrożeń w sieci, przemocy w rodzinie, złego dotyku, agresji),
  • zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru studiów,
  • wspomaganie nauczycieli oraz rodziców w trudnych sytuacjach wychowawczych,
  • przygotowanie niezbędnej dokumentacji do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej:
    • Dysleksja rozwojowa;
    • Zindywidualizowana ścieżka kształcenia, Indywidualny Tok Nauczania (ITN);
    • Organizowanie i koordynowanie pracą zespołów przygotowujących Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne, dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (zajęcia rewalidacyjne).